STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY CADET

(tekst jednolity)

 

& 1. Postanowienia Ogólne

& 1.1. Nazwa stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

Polish Cadet Class Association

& 1.2.Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane stosownie do postanowień ustawy z dnia 18.stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

& 1.3. Siedziba Stowarzyszenia

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest adres zameldowania nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia.

& 1.4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem żeglarzy uprawiających żeglarstwo na jachtach klasy Cadet.

& 1.5. Stowarzyszenie reprezentuje i broni interesów członków biorących udział w regatach w kraju i za granicą, a w szczególności:

 • Decyduje i sprawach szkoleniowych, planach startów, przydziału sprzętu uzyskiwanego z funduszy zewnętrznych,

 • Wnioskuje skład kadry narodowej

 • Konsultuje ustalenia krajowego kalendarza imprez centralnych.

& 1.6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

& 1.7. Stowarzyszenie może się zrzeszać z innymi organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi w kraju.

& 1.8. Stowarzyszenie może używać godła, pieczęci, odznak i barw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

& 2.Cel i zadania Stowarzyszenia

&2.1. Celami Stowarzyszenia są:

 • Upowszechnianie żeglarstwa regatowego i promowanie żeglarstwa polskiego za granicą,

 • Staranie o wysoki pozom wyszkolenia zawodników umożliwiający rywalizację sportową z najlepszymi załogami w świecie

 • Eksponowanie w trakcie szkolenia młodzieży elementów wychowawczych i dbałości o etykę, godność oraz solidarność swoich członków,

 • Współuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i integracji środowisk żeglarskich.

& 2.2. Cele Stowarzyszenia osiągnięte zostaną poprzez:

 • Szkolenie i organizację regat żeglarskich o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym,

 • Wymiany doświadczeń z organizacjami tej klasy w innych państwach oraz w międzynarodowym stowarzyszeniu tej klasy,

 • Śledzenie tendencji rozwojowych klasy w aspektach rozwiązań technicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych i metodyki szkolenia,

 • Działalność informacyjną i wydawniczą,

 • Ścisłą współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim w zakresie:

  • Programów szkoleniowych, startowych,

  • Finansowanie przedsięwzięć programowych.

& 2.3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

& 3. Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.

&3.1. Członkiem Stowarzyszenia może byś każdy obywatel Polski, z ograniczeniami w zakresie prawa wyborczego dla członków małoletnich wg. Postanowień art.3 pkt.1 i 2 Prawa o Stowarzyszeniach.

& 3.2. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie złożonych deklaracji.

&3.3. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia

 • Niepłacenia składek

 • Wykluczenia ze stowarzyszenia w przypadku istotnego naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaczającego godności członka Stowarzyszenia.

& 3.4. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 • Uczestniczyć w imprezach i zebraniach ogólnych Stowarzyszenia,

 • Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 • Korzystać z porad, wsparcia i pomocy Stowarzyszenia,

 • Być informowanym o pracy i decyzjach Zarządu Stowarzyszenia,

 • Występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia.

& 3.5. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:

 • Brać udział w imprezach, szkoleniu i pracach Stowarzyszenia

 • Przestrzegać postanowień statutu, podjętych uchwał oraz opłacić składki członkowskie,

 • Przestrzegać przepisów sportowych i technicznych klasy, koleżeńskich zasad wzajemnej pomocy.

& 3.6. Za aktywną działalność członek Stowarzyszenia może być wyróżniony nagrodami Stowarzyszenia.

& 3.7. Uchwałę o nagradzaniu, skreślaniu z listy członków lub wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały o skreśleniu z listy lub wykluczeniu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uchwała winna zawierać uzasadnienie.

& 4. Władze Stowarzyszenia.

& 4.1. Władzami stowarzyszenia są:

 • Walne zebranie

 • Zarząd

 • Komisja Rewizyjna

& 4.2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

W działalności swej Władze Stowarzyszenia kierują się zasadami demokratycznymi, kolegialnością i jawnością.

& 4.3. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy ogółu członków.

& 4.4. Władze Stowarzyszenia zobowiązane są do okresowego składania wyjaśnień i sprawozdań za swojej działalności.

 

& 4.5. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

 • Nie ogranicza się liczby kandydatów

 • Głosowanie jest jawne, o ile zgromadzeni nie uchwalili inaczej,

 • Prezes Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu.

& 4.6. W skład Zarządy Stowarzyszenia wchodzi od4 do 7 osób, wybieranych poprzez Walne Zebranie, z możliwością kooptacji pomiędzy Walnymi Zebraniami nie więcej niż dwóch osób uchwałą Zarządu.

W skład Zarządu wchodzą zawsze:

 • Prezes

 • Skarbnik, będący też v-ce prezesem ds. finansów,

 • Sekretarz,

 • Mierniczy klasy,

 • Członek Zarządu

& 4.7. Zadania Zarządu Stowarzyszenia:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia

 • Realizowanie uchwał Walnego Zebrania

 • Zwoływanie Walnego Zebrania

 • Reprezentowanie na zewnątrz Stowarzyszenia,

 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 • Powoływanie komisji i zespołów problemowych,

 • Składanie członkom Stowarzyszenia wyjaśnienia i sprawozdania ze swojej działalności.

& 4.8. Członkowie władz mogą być odwoływani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji:

 • W przypadku nie wypełniania swoich obowiązków, naruszania postanowień statutu i obowiązujących uchwał Stowarzyszenia,

 • Odwołanie następuje w drodze uchwał Walnego Zebrania,

 • Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji we władzach Stowarzyszenia powinna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

& 4.9. Mandat członka zarządy wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

 • Utraty członkostwa Stowarzyszenia

 • Rezygnacji z mandatu,

 • Odwołania w trybie określonym w & 4.8. Statutu,

 • Niemożności pełnienia funkcji poprzez okres dłuższy niż ½ kadencji.

& 4.10. Walne Zebranie:

 • Jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia,

 • Wybiera Prezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób,

 • Ustala program działania Stowarzyszenia,

 • Uchwala Statut i zmiany Statutu,

 • Uchwala regulamin pracy Zarządu (zakres obowiązków członków zarządu)

 • Określa zasady gospodarczo finansowe, wysokość składek, zatwierdza budżet Stowarzyszenia,

 • Rozpatruje wnioski, postulaty i odwołania członków od uchwały Zarządu Stowarzyszenia

 • Na wniosek Komisji rewizyjnej uchwala lub odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

& 4.11. W głosowaniu o udzielenie absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Ustępującego Zarządu.

& 4.12. Walne zebranie odbywa się raz do roku w czasie trwania jednej z imprez Centralnych Klasy Cadet.

& 4.13. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykła większością głosów

& 4.14. Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Stowarzyszenia powołany przez Walne Zebranie.

& 4.15.Na mocy uchwały Zarządu, komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub od dnia zgłoszenia wniosku.

& 4.16. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, poza tym działa w oparciu o środki łączności.

 

& 4.17 Komisja Rewizyjna.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

 • Kontrola działalności Zarządu i realizacji uchwał, gospodarki finansowej i majątku Stowarzyszenia,

 • Przedstawienia na walnym zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,

 • Ocena projektów preliminarzy budżetowych.

& 4.18. W razie stwierdzenia niezgodności w zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia ze Statutem lub przepisami prawa, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd, który zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień.

& 4.19. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

& 4.20.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

& 4.21. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

& 5. Majątek Stowarzyszenia

& 5.1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • Ze składek członkowskich

 • Darowizn, zapisów i dotacji,

 • Z organizowanych przez Stowarzyszenie zawodów sportowych, kursów i obozów szkoleniowych.

& 5.2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia nie może naruszyć przepisów prawa.

& 5.3. Majątek Stowarzyszenia służy finansowej działalności statutowej Stowarzyszenia.

& 5.4. Działalność stowarzyszenia realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

& 5.5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie.

& 5.6. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia odpowiedzialność ponosi Zarząd.

& 5.7. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch osób spośród wymienionych: Prezes, Skarbnik, Sekretarz.

& 5.8. Do nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych składników majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.

& 6. Postanowienia końcowe.

& 6.1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania podjętego większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

& 6.2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

& 6.3. Czynności związane z likwidacja Stowarzyszenia dokonuje komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie.

& 6.4. Uchwała w sprawie likwidacji Stowarzyszenia musi zawierać postanowienia dotyczące przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

& 6.5. Obowiązki komisji likwidacyjnej określa art. 37 prawa o stowarzyszeniach.

 

Ostróda 04.01.2020r.